Privacyverklaring

Barrows hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent dat wij:

-uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

-het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-op de hoogte zijn van uw rechten betreft uw persoonsgegevens, op uw aanvraag kunnen wij uw persoonsgegevens ter inzage aanbieden, corrigeren of verwijderen.

Barrows is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wanneer u hierover vragen heeft, kan u met ons contact opnemen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Barrows verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Administratief doeleinde

-Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging

Grondslag voor deze persoonsgegevens :

-De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Barrows de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voorletter of voornaam, tussenvoegsel en achternaam of bedrijfsnaam

-Adres, postcode, woonplaats en land

-(Zakelijk) telefoonnummer

-(Zakelijk) e-mailadres

In onze webwinkel kan u zichzelf laten registreren. Na registratie bewaren wij uw gegevens via de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet bij een volgende bestelling opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren over uw bestelling indien nodig. In onze fysieke winkels kan u zichzelf ook laten registreren. Wij bewaren uw gegevens tbv ons spaarpuntensysteem en om u per mail een nieuwbrief te kunnen sturen wanneer wij nieuwe collecties, sale, acties en ander nieuws over onze webwinkel en fysieke winkels willen aankondigen. Bedrijfs/persoonsgevens van leveranciers worden bewaard gedurende de tijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Barrows verwerkt tbv de volgende doelstelling(en):

-Zoals hierboven vermeld voor het informeren van de persoon over nieuwe collecties, sale, acties en ander nieuws over Barrows.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-de inschrijving met je mailadres voor de nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens worden door Barrows opgeslagen tbv bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Barrows verwerkt tbv de volgende doelstelling(en):

-Uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Barrows de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam, tussenvoegsel en achternaam

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Geboortedatum

-Salarisgegevens

-Kopie ID

-BSN-nummer

-Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Barrows bewaard tbv bovengenoemde verwerking(en) voor de periode en gedurende de periode dat de medewerker een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze derde partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen waar wij geen verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin natuurlijk de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld wanneer politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens opvraagt). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden wanneer u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Cookies

Bij jouw eerste bezoek aan onze website tonen wij een pop-up van onze cookie verklaring. Wanneer je deze verklaring accepteert, geef je ons toestemming om alle cookies en plug-ins, welke wij in deze verklaring omschrijven, te gebruiken. Je mag de cookies uitschakelen via jouw browser. Het is van belang rekening te houden met het feit dat onze website mogelijk niet optimaal werkt zonder deze cookies.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:
– Google Analytics

– Google tagmanager

Wij kunnen de ontvangen gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Vergaren van statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.
– Optimaliseren van onze website op basis van het gedrag van onze gebruikers.
– Het afstemmen van onze website op basis van jouw klik- en surfgedrag.

Voor meer informatie over het gebruik van deze informatie door bovenstaande partijen verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van deze partijen.

 

Bewaartermijn

Barrows bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Barrows heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben oa de volgende maatregelen genomen:

-Alle personen die namens Barrows van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben opdracht gekregen om hier discreet mee om te gaan. Onze medewerkers hebben allemaal een intern document ontvangen waarin oa staat dat uiterste discretie is geboden met persoonsgegevens. Dit document is ter inzage bij ons beschikbaar.

-Wij testen en evalueren onze maatregelen

-Wij hebben afspraken gemaakt met de partijen die betrokken zijn bij onze internet- en kassaomgeving. Zie hierboven onder de kopjes Cookies en Google Analytics.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

 

Rechten over uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. U kunt altijd contact met ons opnemen over een wijziging of verwijdering van uw gegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door 1 van onze verwerkers. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om uzelf hierbij te legitimeren.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u direct met ons contact opnemen. Wij helpen u graag verder. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende partij op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen 

Als u over deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

Barrows
Heuvel Galerie 224-226
5611 DK Eindhoven
T 040-2464353
info@barrows.nl

Barrows
Elzaspassage 38
5701 RX Helmond
T 0492-542803
info@barrows.nl

www.barrows.nl
webshop@barrows.nl